Geosektionen söker fortfarande drivna kandidater. Vill du vara med och säkra sektionens framtid?

Vakanta poster:

 • Vice Ordförande
 • Info/Pr

Ansökan

Vem som helst kan ansöka till posterna, är du eller vet du en vän som är intresserade så skicka en

ansökan med kort nominering samt kontaktuppgifter (mejladress och telefonnummer)

till valberedningen på val@geosektionen.se.

 

För mer information om posterna se nedan.

 

Vakanta Poster

STYRELSEN 

 • Vice ordförande

LEDNINGSGRUPPEN 

 • Info/Pr

ÖVRIGA POSTER

 

Organisation

Geosektionen har under våren genomgått en förändring och har en ny fräsch struktur enligt bild.

STYRELSEN

Styrelsen består i sin helhet av:

 • Ordförande ur programföreningarna (Voff, STEN, BRINN och Arktis)
 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Kassör

Styrelsen har som roll att arbeta med organisationens strategiska arbete, därmed se till att organisationen arbetar mot Geosektionens medlemmars mål och vision. Styrelsen arbete handlar om långsiktigt tänkande samt utveckling.

Ordförande, vice ordförande och kassör utgör även Presidiet. Presidiet har till uppgift att behandla sektionens övergripande verksamhet samt fungera som länken mellan styrelsen och ledningsgruppen.

LEDNINGSGRUPPEN

Ledningsgruppen består av:

 • Studiesocialt ansvarig
 • Arbetsmarknadskontakt
 • Utbildningsbevakningssamordnare
 • Orförande
 • Vice ordförande
 • Kassör

Ledningsgruppen har till uppdrag att leda den operativa verksamheten, den dagliga verksamheten. Detta innebär därmed samordning av utskott och underföreningar. Fokus för ledningsgruppen är att få organisationen att samarbete och säkerställa att styrelsens vision upprätthålls.

Arbetsbeskrivningar

Frågor gällande posterna skickas till styret@geosektionen.se alternativt val@geosektionen.se.

Ordförande
Fungerar som sektionens ansikte utåt. Ordförande har till uppgift att leda styrelsens arbete samt koordinera stryrelsemötena. Ordförande har en övergripande roll på sektionen och är ytterst ansvarig för att sektionen arbetar mot mål och visionen satta av sektionsmötet. Ordförande leder tillsammans med vice ordförande ledningsgruppen.

Vice ordförande
Vice ordförande har till ansvar att säkerställa att medlemmens åsikter införlivas i organisationen. Vice ordförande ansvarar även för internkommunikationen i ledningsgruppen och leder tillsammans med ordförande denna grupp.

Kassör
Kassörens uppgift är ansvara för sektionens ekonomi. Således är ansvaret att se till att de händelser inom Geosektionen som innefattar transaktioner av pengar till eller från Geosektionens bankkonto bokförs. Arbetsuppgifterna innefattar firmateckning, bokföring, fakturering och budgetering. Kassören leder samt stöttar även kassörsutskottet. Som en del av presidiet har kassören ett övergripande ansvar att säkerställa att styrelsen samt ledningsgruppen arbetar i linje med de ekonomiska riktlinjerna.

Studiesocialt ansvarig
Studiesocialt ansvarig har till uppgift att värna om medlemmarnas studiemiljö, studiesociala evenemang samt marknadsföring. I denna roll innebär postens ansvar att leda eventutskottet, ta emot anmälningar gällande studiemiljön samt säkerhetsställa den marknadsföring som utförs inom sektionen.

Arbetsmarknadskontakt
Att vara arbetsmarknadskontakt innebär att vara är personen som sköter all kontakt med företag både gällande events, marknadsföring och föreläsningar. I denna post har man som arbetsmarknadskontakt fria händer att genomföra arbetsmarknadsevent och bestämmer vilka företag man tycker är lämpliga för Geosektionen att samarbeta med. Arbetsmarknadskontakten leder även arbetsmarknadsutskottet som har till uppgift att säkerhetställa näringlivsanknytning under medlemmarnas studietid. Att vara arbetsmarknadskontakt ger kontakter för framtiden och erfarenheter som man kommer ha med hela livet.

Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)
Som UBS tar man hand om de utbildningsfrågor som hanteras på sektionsnivå. Det kan bland annat vara att föra elevers klagomål eller att säkerställa utbildningens kontinuerliga förbättring.
Detta hanteras via två kanaler programråd samt ärendehanteringssystemet utbildningsbevakning.se.  UBS har till sin hjälp i dessa uppdrag utbildningsutskottet som består av utbildningsutskottet, vilka UBS även leder.

Ledamot i Teknologkårens fullmäktige
Ledamöterna sitter med i Teknologkårens högst beslutande organ. Ledamöterna har till uppgift att föra medlemmens talan gentemot Teknologkåren, således bestämma åt vilket håll Teknologkåren ska arbeta. Kårfullmäktige sammanträder 7 gånger under ett år, vanligtvis under torsdagar. Suppleanten sitter som reserv och hoppar in om någon ordinarie ledamot inte kan delta.