Kårfullmäktige (KF) är Teknologkårens högsta beslutande organ. Alla större frågor som berör teknologkårens medlemmar tas upp på kårfullmäktiges möten och det är kårfullmäktige som bestämmer vilken åsikt teknologkåren ska ha i viktiga frågor. Till kårfullmäktiges uppgifter hör bland annat att välja kårstyrelse samt att fastställa verksamhetsplaner för vilka frågor teknologkåren ska arbeta med.

Alla teknologkårens medlemmar får närvara och yttra sig på kårfullmäktiges möten, men endast de 35 representanterna utsedda av sektionerna har rätt att rösta. Geosektionen har åtta representanter som utses av sektionsmötet.

KF-representanter för verksamhetsåret 2016/2017 är

  • Ludvig Ånnhagen
  • Alexander Bergling
  • Kalle Jakobsson

Supleant

  • Josefin Petterson